عليرضا عظيمي عضو هیات علمی دانشگاه در هشتمين كنفرانس نظام اداري الكترونيكي در سالن اجلاس سران كشور به چالش هاي پياده سازي دولت الكترونيك در راستاي سياست هاي سرويس دهكده جهاني پرداخت و گفت : موضوعي كه امروزه مورد توجه است و دنياي تكنولوژي را به سمت خود كشانده است مساله جهاني شدن سرويس هاست .بسياري از سرويس هايي كه توسط دولت ارائه مي شود به عنوان يك حاكميت مي تواند در سطوح مختلف شهر، منطقه و استان در نظر گرفته شود.

 وي گفت : ما شهرداري ها را مي توانيم در واقع به عنوان يك حاكميت محلي در راستاي توسعه دولت الكترونيك بشناسيم . بسياري از سرويس هايي كه در سطح نظام اداري، در سطح دولت مي تواند مطرح باشند در سطوح مختلف قابل پياده سازي است. به اين امر مهم ، با برنامه ريزي درست و تعامل با سازمان هاي همراه مي توان به يك ساختار جامع در دولت الكترونيك دست يافت.  بحثي كه در اينجا مهم است نهادينه كردن يكپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي به عنوان يك سيستم يكتا و ارتباط متقابل شهروندي و بين سازماني است .

این عضو هیات علمی دانشگاه از تجربيات و رويكردهاي شهرداري ساري در دوره مدیریتی خود در حوزه دولت الكترونيك و شهرالكترونيك اشاره كرد و گفت : شهرداري ساري از سال های 91 تا 94 منجر به تحولات در حوزه زيرساخت هاي الكترونيكي و شهر الكترونيكي شده است. ما در ابتدا با تدوين يك برنامه راهبردي ونظام مند كه منطبق و مبتني بر سرويس ها مي باشد را تدوين كرديم كه بتوانيم خدمات را به شهروندان با يك معماري مشخص ارائه نماييم.

 وي افزود : با تهيه برنامه راهبردي منطبق بر اهداف دولت الكترونيك براي راه اندازي سرويس ها و خدمات به شهروندان به يك نگاه مشخص صورت گرفته است كه در آن نوع خدمات و تعداد آن براي شهروندان يكسان مي باشد.

 عليرضا عظيمي از خدمات شهرداري ساري در حوزه دولت الكترونيك نام برد و گفت : نوع خدمات و تعداد آن براي شهروندان مشخص شده است . قريب به ۶۰ خدمت را در حوزه گردشگري و توريست ، فرهنگي و شهرسازي ، سازماني و شهروندي انجام داديم كه تمامي اين خدمات از طريق بسترهاي مختلف از جمله موبايل ، اينترنت ، حضوري و مخابراتي در اختيار شهروندان مركز استان قرار داديم.

 وي اظهار داشت : ما سرويس هاي موجود را در سطح استان توسعه داديم و قريب به ۸۰ خدمت را به دفاتر پيشخوان دولت واگذار كرديم كه اين خدمات در استان مازندران در اختيار شهرداري هاقرار داده شده است  كه الان نزديك به نيمي از شهرداري هايي كه  اجرا شده است را عملياتي كرده ايم.

 در ادامه عظيمي به چند درخواست در اين حوزه اشاره كرد و افزود : علاوه بر تمامي پروزه هاي دردست اقدام ازجمله شهرسازي ، مميزي املاك ، استانداردسازي سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري ،در حوزه كارت شهروندي ، موضوع سرويس پرداخت پول  خرد را در تمامي حوزه هاي شهري علاوه بر ناوگان حمل و نقل كه ۳۰۰۰هزار دستگاه تاكسي ، اتوبوس و ون ها به اين سيستم مجهز شده اند در بحث پاركومتر، نانوايي ها و صندوق صدقات نيز اين سيستم هوشمند كارت شهروندي را پياده سازي كرده ايم.